Ryszard Kapuściński (1932 – 2007) vyštudoval históriu na Varšavskej univerzite v roku 1955, ale od počiatku sa upísal novinárstvu, najmä reportáži. Publikoval v  mnohých poľských novinách a  časopisoch, ale ozajstnú slávu doma i  v  zahraničí mu priniesli jeho početné reportážne knihy, v  ktorých sa venoval najmä problematike tretieho sveta.
Kapuściński mal neobyčajný inštinkt, vďaka ktorému sa vždy ocitol v tom kúte sveta, kde sa dialo niečo historicky významné a  pre svetový vývin príznačné. Kniha Impérium (1993) je výsledkom viacerých autorových ciest po bývalom Sovietskom zväze, najmä však posledného putovania z rokov 1989 – 1991, teda času, keď sa tam udiali rozhodujúce udalosti, zavŕšené rozpadom komunistickej veľmoci. Je to fascinujúca kniha a  mala zaslúžený úspech doma (vydavateľ musel robiť niekoľkonásobnú dotlač prvého vydania) i   v zahraničí.
Mohlo by sa zdať, že jej slovenské vydanie s  odstupom rokov už nie je aktuálne – ale po jej prečítaní zistíme, že to vôbec nie je pravda. Autor totiž s  geniálnou intuíciou vystihol problémy, ktoré doteraz ovplyvňujú a  zrejme ešte dlho budú ovplyvňovať vývin v danej krajine. Tá nám z mnohých, aj veľmi súčasných dôvodov, nemôže byť ľahostajná. Autor totiž vie pri svojom písaní nájsť tie detaily, ktoré majú nadčasovú platnosť, vie ich začleniť do dlhodobej historickej perspektívy, vie svoje reportérske videnie povýšiť na filozofiu dejín. A  tak jeho zdôraznené upozorňovanie na stáročnú imperiálnu povahu ruského (a  sovietskeho) štátu i  na nevyhnutné vnútorné napätia v  podobe národno-emancipačných snáh menších a malých národov ríše, ktoré táto povaha vyvoláva, majú trvalú platnosť.

Kniha Impérium je výsledkom viacerých autorových ciest po bývalom Sovietskom zväze, najmä z posledného putovania v rokoch 1989 - 1991, teda času, keď sa v ZSSR diali rozhodujúce udalosti, zavŕšené rozpadom komunistickej veľmoci. Autor s geniálnou intuíciou vystihol problémy, ktoré doteraz ovplyvňujú a zrejme ešte dlho budú ovplyvňovať vývin v tejto krajine, ktorá nám z mnohých, aj veľmi súčasných dôvodov, nemôže byť ľahostajná. Kapuściński dokáže nájsť práve tie detaily, ktoré majú nadčasovú platnosť, dokáže ich začleniť do dlhodobej historickej perspektívy, a tak svoje reportérske videnie povýšiť na filozofiu dejín.

Kapuścińského Impérium vychádza v preklade výnimočného Jozefa Marušiaka.

Súvisiace produkty