Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti Vydavateľstvo Absynt, s.r.o.., so sídlom Suvorovova 2683/30C, 010 01 Žilina, IČO: 50 378 619, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v.č. 66022/L (ďalej len „VOP“).


I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto VOP sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim môžu byť tak fyzické osoby ako aj právnické osoby.

1.2. Vyplnením objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením oboznámenia sa s týmito VOP (ďalej len „objednávka“), kupujúci pristupuje k týmto VOP predávajúceho, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej kúpnej zmluvy a sú stále prístupné na webovej stránke predávajúceho.

1.3. Predávajúci je aj prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej len „obchod“).

1.4. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto VOP nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pre predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

1.5. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

1.6. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

1.7. Objednávkou sa rozumie kupujúcim vyplnený a odoslaný objednávkový formulár „Objednávka“ spracovaný systémom obchodu. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára v zmysle predchádzajúcej vety, za objednávku sa považuje aj telefonická objednávka, alebo objednávka zaslaná emailom, alebo poštou na adresu predávajúceho.

1.8. Objednávka obsahuje informácie o zákazníkovi, o objednanom produkte, údaj o cene produktu, náklady na doručenie tovaru, spôsobe platby.

1.9. V prípade, ak kupujúci nevyužije možnosť objednania prostredníctvom objednávkového formulára, ale vykoná objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu, alebo poštou na adresu predávajúceho, predávajúci zašle kupujúcemu cenovú ponuku emailom alebo mu ju predstaví ústne.

1.10. Produktom sa rozumie kniha v papierovej alebo elektronickej forme, zľavové kupóny, linoryty a prípadne iné produkty spojené so značkou Absynt.


II. Objednávka produktu – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1. Elektronická objednávka produktov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára „Objednávka“ a potvrdením funkciou „Objednávka s povinnosťou platby“ je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

2.2. K akceptácii objednávky produktov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia (elektronicky) prijatia objednávky, pričom predávajúci zároveň informuje kupujúceho, že produkt bol zadaný na odoslanie.

2.3. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe telefonickej alebo emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim alebo ústnym potvrdením kupujúcim.

2.4. V prípade objednávky v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. Faktúra bude odoslaná elektronicky alebo prostredníctvom poštového doručovateľa. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, má predávajúci nárok požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania a jednorazovej paušálnej náhrady za úkony súvisiace s administratívnymi prácami v sume 20 EUR.

2.5. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.


III. Kúpna cena a platobné podmienky

3.1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len „kúpna cena“) je uvedená pri každom produkte na webovej stránke predávajúceho. V prípade objednávky v zmysle čl. II bod 3 tohto článku VOP, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku emailom alebo ho informuje telefonicky.

3.2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade v lehote splatnosti už nemení.

3.3. Kupujúci majú nárok využiť zľavové kódy, ktoré im poskytnú zľavu zo základnej ceny tovarov. Zľavové kupóny je potrebné uviesť zadaním klúčového slova v objednávke priamo v internetovom obchode. Zľavový kupón je možné použiť len v jednej objednávke, tzn., že jeho hodnotu je nutné čerpať naraz a nedá sa rozdeliť do viacerých objednávok.

3.4. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.

3.5. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a v prípade Vášho súhlasu aj na zasielanie ďalších marketingových informácií.

3.6. Základným platidlom je mena euro a česká koruna.

3.7. Elektronická platba je realizovaná prostredníctvom platobnej brány. Elektronickou platbou rozumieme platby platobnými kartami Visa, Maestro, MasterCard, Diners Club a Discover. okamžité platby UniPlatba, ČSOB Platobné tlačítko, TatraPay, SporoPay, SBERBANK WEBpay, VÚB platby, ZUNO Pay a bankové prevody cez internetové bankovníctvo slovenských bánk. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete. Prvým krokom je vyplnenie objednávkového formulára, kde uvediete svoje osobné údaje a potvrdíte druh a množstvo objednaného tovaru. (Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktnú osobu, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov a spôsob platby prip. iné informácie okrem údajov o karte). Následne po kliknutí na tlačítko Uhradiť budete presmerovaný na internetovú platobnú bránu, na ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje o karte (číslo karty, CV kód a expiráciu) a potvrdíte sumu v EUR alebo CZK Následne dostanete notifikáciu o úspešnej realizácii platby

3.8. Možnosti platby a ich spoplatenie:

- dobierka – Slovenská republika: 1,00 €

- dobierka – Česká republika: 29,00 CZK

- online platba kartou: zdarma

- Knižnice môžu využiť spôsob platby nazvaný „Pre knižnice“, vtedy dôjde k realizácií objednávky bez nutnosti platby on-line či na dobierku, ale bude im vystavená faktúra so splatnosťou 14 dní. Táto možnosť platby nie je spoplatená.


IV. Dodanie produktov

4.1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.

4.2. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované. Dodacia lehota na objednaný produkt je 7 pracovných dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Všetky knihy máme na centrálnom sklade, čiže ich expedujeme nasledujúci pracovný deň po uzavretí kúpnej zmluvy. V prípade výnimočnej situácie, k akej môže dôjsť z dôvodu vypredania nákladu publikácie, predávajúci bude kupujúceho informovať o plánovanom termíne nasledovného vydania (telefonicky, e-mailom) a o predĺžení termínu dodania, kupujúci má vtedy právo od zmluvy telefonicky, alebo zaslaním emailu. Finančné prostriedky, v prípade už uhradenej kúpnej ceny, budú vtedy vrátené do 7 pracovných dní na určený bankový účet. Termín dodania titulov, ktoré ešte neboli vydané, sú termíny dodania orientačné, dodané budú do 7 pracovných dní po vydaní. Termín vydania bude publikovaný na webových stránkach predávajúceho

4.3. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká

4.4. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.5. Dodanie produktu predávajúci uskutoční vlastnými prostriedkami k rukám kupujúceho (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), alebo prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).

4.6. Dodanie produktu je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu (alebo kupujúcim písomne splnomocnenej osobe na prevzatie produktu), resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.

4.7. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci svojim podpisom na prepravnom/dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal nebol porušený a produkt bol dodaný kompletne v zmysle objednávky

4.8. Spolu s dodaním tovaru poskytne predávajúci kupujúcemu účtovný doklad.


V. Prevzatie produktu

5.1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke.

5.2. Ak kupujúci neprevezme produkt, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke a písomne vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške, ktorá zodpovedá kúpnej cene produktu vrátane prepravného. Nárok na ďalšie náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho prevziať produkt, ako aj nárok na náhradu škody, tým nie je dotknutý. Uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie produktu, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

5.3. Nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby. V prípade uvedenom v bode 2 tohto článku VOP, prechádza nebezpečenstvo poškodenia produktu a zodpovednosť za škodu na produkte na kujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.

5.4. Pri osobnom odbere v prípade viditeľného poškodenia produktu, prípadne zistiteľných vád, je kupujúci oprávnený neprevziať produkt. Prevzatím produktu sa má za to, že tento nemal vady zistiteľné pri osobnej prehliadke produktu. Pri osobnom i zásielkovom dodaní je kupujúci zároveň povinný vyznačiť poznámku o poškodení produktu v prepravnom/dodacom liste s výstižným opisom tohto poškodenia, a to okamžite pri prevzatí ak ide o vady zistiteľné pri prevzatí, alebo najneskôr do 10 dní od prevzatia ak ide o vady skryté. Všetky neskôr oznámené vady a poškodenia, resp. reklamácie dodaného množstva a kvality produktu nebudú zo strany predávajúceho akceptované.


VI. Prepravné

6.1 Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené na základe spôsobu dopravy pri objednávaní tovaru, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou.

6.2 K cene produktu je prirátaná cena dopravy vrátane DPH v nasledovnej výške (cena dopravy sa účtuje k objednávke, čiže v prípade objednávky viacerých kníh, je poštovné účtované iba raz):

Doručenie Slovenskou poštou v rámci Slovenska

- pre objednávky do 39 €: 3,99 €

- pre objednávky nad 39 €: zdarma

Doručenie Slovenskou poštou do krajín Poľsko, Rakúsko, Maďarsko, Nemecko,...

- pre objednávky do 50 €: 7,50 €

- pre objednávky nad 50 €: 12 €

Doručenie Slovenskou poštou do Českej republiky

- pre objednávky do 999 CZK: 89,00 CZK

- pre objednávky nad 999 CZK: zdarma

Doručenie kuriérom v rámci Slovenska

- pre objednávky do 39 €: 3,99 €

- pre objednávky nad 39 €: zdarma

Doručenie kuriérom do Českej republiky

- pre objednávky do 999 CZK: 99,00 CZK

- pre objednávky nad 999 CZK: zdarma

Zásielkovňa (pre Českú Republiku):

- pre objednávky do 999 CZK: 79,00 CZK

- pre objednávky nad 999 CZK: zdarma

Zásielkovňa (pre Slovensko):

- pre objednávky do 39 €: 2,99 €

- pre objednávky nad 39€: zdarma

Okamžité stiahnutie po úhrade (v prípade e-kníh, darčekových poukazov): zdarma


VII. Podmienky použitia darčekových poukazov

7.1. Darčekovú poukážku je možné uplatniť na nákup tovaru v internetovom obchode www.absynt.sk.

7.2. Pri objednaní tovaru sa zadá kód poukážky do kolónky "Máš zľavový kupón?" a jej hodnota sa odráta z hodnoty nakúpeného tovaru. Predávajúci overí jej platnosť, po úspešnom overení je poukážka uplatnená a stáva sa neplatnou.

7.3. Každá poukážka je opatrená unikátnym kódom a hodnotou, ktorá je na každej poukážke ako suma vrátane DPH.

7.4. Poukaz nie je možné uplatniť za účelom nákupu nových darčekových poukazov.

7.5. Darčekový poukaz je nevratný a nemožno ho čiastočne alebo úplne vymeniť za hotovosť.

7.6. Hodnotu poukazu nemožno rozdeliť na viac nákupov, poukaz možno použiť len pri jednorazovom nákupe.

7.7. Ak je celková suma nákupu vyššia ako hodnota poukážky, zákazník doplatí iba zvyšok sumy. Ak je celková suma nižšia ako hodnota poukážky, zvyšok hodnoty bez náhrady prepadáva. V jednej objednávke je možné použiť maximálne jednu darčekovú poukážku

7.8. Poukaz má časovo neobmedzenú platnosť.

7.9. Pri tovare, na ktorého nákup bol uplatnený darčekový poukaz, bude pri vrátení tovaru, v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo v prípade oprávnenej reklamácie, vrátená suma prostredníctvom náhradného darčekového poukazu.

7.10. Darčekový poukaz je po úhrade okamžite zaslaný na e-mailovú adresu vami zadaného príjemcu.

7.11. Vaša povinnosť a zodpovednosť je uviesť správnu e-mailovú adresu pre doručenie darčekových poukazov.V prípade nesprávnych údajov nenesieme zodpovednosť za žiadne zlyhanie alebo oneskorenie v dodávke.

7.12. Spoločnosť Vydavateľstvo Absynt s.r.o. nenesie po predaji poukazu zodpovednosť za darčekové poukazy, ktoré sú následne stratené, odcudzené či poškodené. Zaobchádzajte s darčekovým poukazom ako s hotovosťou. V prípade straty, krádeže alebo ukončenia platnosti poukazu nie je možné vyplatiť žiadnu sumu z poukazu;


VIII. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy

8.1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade a spôsobom upraveným v Občianskom zákonníku. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete produkt.

8.2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy predávajúceho jednoznačným vyhlásením, a to listom zaslaným poštou doporučenou listovou zásielkou na adrese predávajúceho uvedenej v týchto VOP. Formulár pre vrátenie tovaru je možné stiahnuť na nasledujúcom odkaze: www.shorturl.at/anwG7.

8.3. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť.

8.4. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu všetky platby, ktoré uhradil kupujúci v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru kupujúcemu. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď doručenia oznámenie o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

8.5. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

8.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať tovar späť alebo ho priniesť na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak kupujúci tovar odošle späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

8.7. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

8.8. Kupujúci môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára „Objednávka“, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti telefonicky a písomne upovedomiť predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje do 15 dní vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, ak došlo k jej pripísaniu na účet predávajúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.

8.9. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci nesplní svoju oznamovaciu povinnosť v zmysle bodu 3 tohto článku VOP, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.

8.10. Predávajúci nepreberá vrátený produkt prostredníctvom dobierkovej služby, produkt v prípade ak sú dané zákonné dôvody musí byť zo strany kupujúceho vrátený formou bežného poštového balíka alebo zásielkovou spoločnosťou.

8.11. Kontaktné údaje predávajúceho pre prípad odstúpenia od zmluvy alebo reklamácie podľa nasledujúceho článku sú nasledovné:

- doručovacia adresa: Vydavateľstvo Absynt, s.r.o., P.O.BOX B142, 010 01 Žilina

- telefónne číslo: +421 905 793 325

- email.: vydavatelstvo@absynt.sk


IX. Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

9.1. Predávajúci poskytuje záruku na dodané produkty v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zo strany kupujúceho. V prípade kupujúcich – podnikateľských subjektov sa na zodpovednosť za vady produktu a na podmienky poskytnutia záruky vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka.

9.2. V prípade vrátenia produktu s vadou, ktorá vyšla najavo až po jeho prevzatí a ktorá nebola zrejmá a zistiteľná pri bežnej kontrole pri prevzatí, má kupujúci nárok na primeranú zľavu z kúpnej ceny zodpovedajúcu povahe a rozsahu vady alebo vrátenie kúpnej ceny. Ak ide o vadu, ktorá robí vec neupotrebiteľnou, má kupujúci nárok odstúpiť od zmluvy. Po dohode zmluvných strán môže byť produkt s vadou nahradený aj novým produktom bez vád. Poškodený, alebo vadný tovar musí byť kompletný.

9.3. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu na produkt v záručnej dobe, a to bezodkladne potom, ako sa o vade produktu dozvedel, zaslaním písomnej reklamácie na adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

9.4. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a kupujúceho písomne (elektronicky, poštou) vyrozumieť o výsledku vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa obdržania/prijatia písomnej reklamácie.

9.5. Postupy upravené v tomto článku sa primerane vzťahujú aj na podanie sťažnosti alebo podnetu zo strany kupujúceho.


X. Ochrana osobných údajov a súkromia

10.1. Kupujúci pri vyplnení objednávkového formulára berie na vedomie a vyhlasuje, že bol poučený podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

10.2. Kupujúci je pri nákupe povinný udeliť predávajúcemu nasledovné údaje:

- meno a priezvisko, presná adresa, ktorá má byť uvedená na faktúre
- e-mailová adresa
- alternatívna adresa (v prípade, že si prajete doručiť tovar na inú než fakturačnú adresu)
- telefónne číslo
- obchodný názov, adresa, IČO, IČ DPH (v prípade objednávky právnickej osoby alebo živnostníka)

10.3. Spoločnosť Vydavateľstvo Absynt si splnila oznamovaciu povinnosť pre potvrdenie o informačnom systéme osobných údajov s identifikačným číslom 4133 na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

10.4. Osobné údaje kupujúceho využívame pre spracovanie a doručenie Vašej objednávky, sú evidované v našom účtovnom systéme a sú poskytnuté len organizáciám, ktoré si ich vyžadujú pre nevyhnutné potreby v súvislosti s vybavením Vašej objednávky (ide o spoločnosti, ktoré poskytujú doručovateľské služby, platobná brána a v niektorých prípadoch banky).

10.5. Žiadne údaje, ktoré sa týkajú práce s Vašim účtom v banke alebo s Vašou kreditnou kartou, nie sú poskytované predávajúcemu. Akékoľvek služby spojené s elektronickým bankovníctvom sú realizované bezprostredne na chránených stránkach Vašej banky. Predávajúci má prístup jedine k informácii, či platba prebehla úspešne alebo nie. Platobnú bránu realizuje spoločnosť 24-pay s.r.o. na základe licencie pre poskytovanie platobných služieb udelenej Národnou bankou Slovenska podľa ustanovenia §2 ods. 1 písm. c) zákona o platobných službách č. ODB-8835-5/2012. Podlieha teda stanovenej kontrole a garancii Národnej banky Slovenska.

10.6. Pre transakcie uskutočnené platobnými kartami, podporuje platobná brána riešenie 3D Secure. Ide o medzinárodne štandardizovaný proces pre spracovanie platieb pomocou platobných kariet na internete. 3D Secure zabezpečuje, že citlivé dáta sa z platobných kariet nedostanú k nikomu inému než certifikovaným subjektom, čiže bankám a autorizačnému centru.

***

Tieto VOP platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti Vydavateľstvo Absynt s.r.o.

Znenie VOP je účinné od 22.7.2019.