Miroslav Marcelli

Miroslav Marcelli

Miroslav Marcelli (1947) je slovenský filozof, prekladateľ a profesor na Katedre filozofie a dejín filozofie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (FF UK). Je zároveň vedúcim Katedry Elektronickej kultúry a semiotiky Fakulty humanitných štúdií Univerzity Karlovej v Prahe.
V rokoch 1966 – 1971 študoval filozofiu a históriu na FF UK, v roku 1981 na parížskej Sorbonne. V rokoch 1991 – 1992 prednášal na Univerzite Blaise Pascala v Clermont-Ferrand, v roku 1996 absolvoval študijný pobyt na Magdalen College v Oxforde. Ťažiskom jeho vedeckej práce sú dejiny filozofie.
V súčasnej filozofii sa sústreďuje na francúzske filozofické myslenie, najmä na dielo Michela Foucaulta, ktoré aj prekladá do slovenčiny. Jeho práce sa venujú aj problematike filozofických aspektov semiotiky a teórie argumentácie.
Z bibliografie: Príklad Barthes (2001), Filozofi v meste (2008), Mesto vo filozofii (2011) a i.